میگه برا عمو نمیگوزی انگشت میکنه محکم میکنه میگوزه

میگه برا عمو نمیگوزی انگشت میکنه محکم میکنه میگوزه